Ohlédnutí za odstávkami na JE Temelín v roce 2019

„V současné době jsou oba výrobní bloky jaderné elektrárny Temelín na plném výkonu. Díky dobře zvládnutým  odstávkám bloků pro výměnu jaderného paliva má elektrárna dobře nakročeno ke splnění plánované roční výroby“, říká Petr Zapletal. „Na tom mají nemalou zásluhu i naši lidé, protože většina prací, které vykonávali zaměstnanci
ŠKODA JS v rámci obou odstávek, ležela na tzv. kritické cestě, tedy jejich trvání mělo přímý vliv na celkovou délku odstávek. Tyto činnosti se nám podařilo splnit v požadované kvalitě a v naplánovaných časech“, zdůrazňuje.

První v pořadí byla v roce 2019 odstávka pro výměnu paliva na 1. hlavním výrobním bloku (HVB). Plánována byla na 60 dní, turbogenerátor však byl přifázován k síti o necelý den dříve. Také odstávka 2. bloku, která byla plánována
na 50 dní, byla zkrácena.

Pracovníci ŠKODA JS provedli, kromě řady dalších činností, v rámci odstávky obou bloků následující práce:

 • Demontáž a zpětná montáž jaderného reaktoru pro výměnu paliva, včetně příslušných kontrol a přetěsnění
  vybraných pouzder pohonů lineárních krokových pohonů.
 • Provedení ostrého střihu ampule MCA naším zařízením POMA. Jednalo se o ostrý střih materiálových ampulí
  umístěných na koncové části vybraného klastru, které byly umístěny během kampaně v aktivní zóně. Vzorky jsou
  určeny pro další výzkum v ÚJV Řež.
 • Instalace komponent nového stendu inspekcí palivových souborů ŠKODA, které probíhalo v prostředí bazénu
  skladování vyhořelého paliva. Jednalo se o činnosti spojené s nasazením nového stendu pro kontrolu vyhořelého
  jaderného paliva, který bude zkompletován a poprvé použit v roce 2020.
 • Revize parogenerátoru s kontrolou více než 11 tisíc teplosměnných trubek pomocí nového zařízení IRIS, včetně
  kontroly závitových hnízd kolektorů.
 • Opravy rozvodu napájecí vody všech parogenerátorů obou bloků, což znamenalo roztěsnění a zpětné zatěsnění
  bočních průlezů na všech parogenerátorech. Uvnitř sekundární strany každého parogenerátoru bylo vyřezáno
  potrubí DN400, které bylo nahrazeno nově vyrobenou částí (projekt, výpočty a výroba byly realizovány pracovníky
  ŠKODA JS), včetně dvou segmentových kolen. Náročné práce uvnitř sekundární strany parogenerátoru zahrnovaly
  řezání, broušení, transporty, úpravy uložení (spasování) potrubních dílů, svařování, NDT kontroly a konečnou
  pasivaci. Veškeré práce probíhaly v uzavřeném prostoru a v náročných radiačních podmínkách. Z těchto důvodů
  byly činnosti ještě před realizací simulovány a nacvičovány využitím virtuální reality v úzké spolupráci s Konstrukcí
  ŠKODA JS.
 • Opravy nátrubků pláště parogenerátoru.
 • Opravy svarových spojů, které byly po provedení rentgenových zkoušek identifikovány jako nevyhovující pro další
  provoz, včetně heterogenních svarových spojů.
 • Revize těles hlavních pojistných ventilů kompenzátoru objemu mimo projektovou pozici.
 • Revize výměníku havarijního dochlazování včetně kontrol.
 • Revize a opravy rychločinných armatur lokalizačních skupin na hranici kontejnmentu.
 • Spolupráce při řešení problematického transportu motoru hlavního cirkulačního čerpadla mimo projektovou
  pozici, tj. účast při transportu a spolupráce při optimalizaci transportního postupu.
 • Revize hydroakumulátoru včetně kontrol vnitřních vestaveb.

Ohlédneme-li se za odstávkami v roce 2019, obě proběhly úspěšně. Ani jedna z nich však nebyla jednoduchá. Jako v každé odstávce bylo nutno řešit nečekané problémy, nachystat a provést řadu oprav, vhodně operovat s kapacitami při kumulaci požadavků na činnosti, připravovat, plánovat a realizovat práce tak, aby nebyly překročeny
časové mantinely dané harmonogramem odstávek. Na úspěšném provedení odstávek se kromě divize
Servis podílela i celá řada pracovníků z ostatních divizí a úseků ŠKODA JS. Všem zúčastněným patří
zasloužené poděkování za jejich práci a nasazení.