Bodujeme na Defektoskopii 2019

16. 12. 2019

Prezentovali jsme problematiku zkoušení ultrazvukem na konferenci NDT 2019.

Zástupci zkušební laboratoře defektoskopie se začátkem listopadu zúčastnili 49. mezinárodní konference a výstavy NDT techniky, která se konala v Českých Budějovicích. Tuto tradiční konferenci pořádá Česká společnost pro nedestruktivní testování a jedná se vždy o nejvýznamnější událost v oblasti NDT v České republice. Konference Defektoskopie je zároveň skvělou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v těchto oborech.

Ve dvoudenním cyklu přednášek z různých oblastí NDT zaznělo i jméno ŠKODA JS, a to konkrétně v našem příspěvku „Problematika zkoušení ultrazvukem a interpretace získaných výsledků“, který přednesl Michal Váňa. Jeho příspěvek pojednával o problematice zkoušení svarů na kontejnerech pro vyhořelé jaderné palivo CONSTOR RBMK 1500/M2, jejichž výroba pomalu končí v Reaktorové hale.

Těleso kontejneru se skládá z vnitřního pláště, na který je navařen kovaný kroužek, sloužící k upevnění víka kontejneru. Na druhé straně ho uzavírá vnitřní dno. Vnější plášť a vnější dno obklopují vnitřní sestavu kontejneru.

Pohled na svar SN5

Vnější plášť a vnější dno tvoří svar SN5. Svojí konstrukcí je tento svar složitý na kontrolu a vyskytuje se zde řada nerelevantních indikací, které ztěžují vyhodnocení kontroly. Proto bylo přistoupeno k výrobě zkušebního vzorku, na kterém byl simulován svar SN5 se čtyřmi různě širokými kořenovými mezerami. Cílem bylo posoudit vliv šířky kořenové mezery na výskyt indikací a následné hodnocení, zda se jedná o skutečné vady ve svaru nebo pouze o indikace způsobené geometrií.

Zkušební vzorek byl podroben stejným kontrolám jako skutečný svar a následně byla vyhodnocena makroskopická zkouška struktury po rozřezu.

Zásadním zjištěním bylo zpozorování deformace dna i pláště vlivem vysoké teploty při svařování. Tyto deformace mají zásadní vliv na změnu geometrie svaru a tím pádem i na posun polohy očekávaných indikací.

Závěrem bylo konstatováno, že při hodnocení indikací v oblasti kořene svaru je nutné zjistit velikost deformace pláště. Změřenou odchylku je třeba brát v úvahu při přesném zjišťování polohy těchto indikací a v případě, že je poloha nálezu v oblasti konce návaru, je nutné hodnotit takovou indikaci jako irelevantní.

Přednesený příspěvek ukázal, že v ultrazvukovém zkoušení je důležité nejen indikaci (potenciální vadu) detekovat, ale také ji správně interpretovat, a následně pak odpovídajícím způsobem vyhodnotit.