Jaderné dny 2023: Ohlédnutí

16. 11. 2023

Zdroj: MM Průmyslové spektrum

Jaderné dny 2023 začínaly, jako již tradičně, dvoudenní mezinárodní konferencí, letos s podtitulem „Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy“, a ukončily svůj oficiální program 18. října poslední přednáškou pro střední školy.

V letošním ročníku, oproti zvyklostem minulých let, zahajoval každý den konference kulatý stůl. První kulatý stůl na téma „Podíl jaderné energie na energetickém mixu ČR a EU“ přinesl řadu zajímavých informací. V úvodní přednášce Dr. Ehler z MPO informoval o aktuálním stavu přípravy nového jaderného zdroje (NJZ) v Dukovanech, notifikaci veřejné podpory pro NJZ, financování a smluvního uspořádání po r. 2024. Zazněla také důležitá informace o nezbytnosti přípravy dalších jaderných zdrojů jak v lokalitě Dukovany, tak v lokalitě Temelín, jako jediné schůdné cestě pro řešení budoucích nároků na zdroje elektřiny v ČR. Nejen v této přednášce, ale i v řadě dalších se opakovala naléhavá potřeba zajistit lidské zdroje pro nejbližší, ale i následné období. Dr. Ehler zmínil rovněž přísliby změny přístupu EU k využívání jádra, s poukazem na studii Deloitte k ekosystému jaderné energetiky v EU.

Také všechny další přednášky tohoto úvodního kulatého stolu se týkaly aktuálních témat a naléhavosti zajištění energie pro ČR i Evropu v nejbližším období. Dr. Barták, prezident francouzské poradenské firmy NucAdvisor, se tématu zajištění energetické bezpečnosti v Evropě a přístupu jednotlivých zemí věnoval velmi podrobně. Konstatování, že „jaderná energie je nepostradatelná pro energetickou bezpečnost EU, průmyslový rozvoj a dekarbonizaci“ zaznělo i během jeho přednášky, a plně tak souznělo s tématem letošních JD.

Téma: Zdrojová přiměřenost

Na tom, že jaderná energie je cestou z energetické krize Evropy i ČR a že je nezbytné se tomu věnovat na všech úrovních, se shodli všichni účastníci.

Výsledky analýz indikují značnou zdrojovou nepřiměřenost v ČR pro nejbližší období,“ konstatoval ve své přednášce Dr. Vinkler, ředitel strategie ČEPS. Je zajímavé, že se tato informace v poslední době ve vystoupení řady expertů opakuje, ale odpovídající odezva na politické úrovni chybí.

Představitelé průmyslu jako GŘ Škoda JS Ing. Krček a provozní ředitel Doosan Škoda Power JUDr. Procházka ve svých vystoupeních prezentovali schopnost a připravenost českých firem se do procesu výstavby NJZ zapojit, což je jistě důležitý signál také pro studenty, budoucí odborníky v energetickém oboru. Naléhavá výzva směrem ke studentům zazněla i ve vystoupení dalších řečníků. Zejména prof. Cizelj, prezident ENS a ENEN, upozorňoval na obrovskou potřebu nových odborníků v jaderných oborech v Evropě v příštích letech.

Francouzský přístup

První pracovní sekce konference, tradičně věnovaná představitelům firem, které nabízejí svůj projekt pro dostavbu NJZ v ČR, byla letos zaměřena na výchovu nových odborníků pro nové projekty JE v EU i v ČR. Patrik Soukup, vedoucí útvaru přípravy provozu NJZ EDU II se zabýval problémem identifikace potřebného personálu a jeho kvalifikace pro NJZ. Podle ČEZ je nábor pracovníků zodpovědností investora a ten úzce spolupracuje se 70 středními a 15 vysokými školami. Zde je třeba zdůraznit, že na rozdíl od představ investora ale skutečný zájem studentů, kteří by měli tvořit hlavní část personálu v období realizace a provozu NJZ, tomu dnes neodpovídá.

S francouzským týmovým přístupem k budování lidských kapacit seznámila přítomné paní Karen Daifuku, výkonná ředitelka i2EN (International Institute of Nuclear Energy). Ve své přednášce upozornila na to, že pro vzdělávání a výcvik v oblasti jaderné energetiky je nezbytné předvídat! Zdůraznila, že „vytváření nových akademických programů, nové učební osnovy nejsou jedinou odpovědí. Přilákání nové generace do jaderného sektoru je klíčem k úspěchu“. O úspěšném korejském programu rozvoje lidských zdrojů v oblasti jaderné energetiky (HRD) informoval ve své přednášce profesor Ki Sig Kang z korejského Kings (KEPCO International Nuclear Graduate School).

Dalším tématem konference byl konec palivového cyklu. O obtížné cestě při přípravě realizace hlubinného úložiště v ČR, která s koncem palivového cyklu bezprostředně souvisí, informoval ve své přednášce ředitel SÚRAO Dr. Lukáš Vondrovic, který současně vedl tuto sekci. SÚRAO je dlouhodobým partnerem Jaderných dnů a jeho exponáty, jako je mlžná komora a model kontejneru pro hlubinné úložiště, patří k nejvíce vyhledávaným na doprovodné výstavě JD. S provozem hlubinného úložiště je bezprostředně spojena také problematika dlouhodobého skladování vyhořelého jaderného paliva a jeho vlastnosti, kterým se ve své přednášce věnoval Dr. Linhart z firmy Alvel.

Každé lidské dílo končí svůj životní cyklus fází vyřazování z provozu. U jaderné elektrárny je to obzvláště citlivé a technicky velmi náročné, ale i zajímavé téma. Dr. Rapant ze slovenské firmy Javys měl na tento námět velmi poutavou přednášku. Firma Javys je tradičním účastníkem Jaderných dnů v Plzni.

Energie a teplo

Druhý den byl zahájen kulatým stolem na téma „Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR“. Úvodní přednáškou s názvem „Program rozvoje SMR ve Skupině ČEZ“ otevřela toto aktuální téma Ing. Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ve skupině ČEZ. Úvahy ČEZu, kde a kdy postaví první SMR v ČR, se těšily velkému zájmu přítomných, ale i těch, kdo sledovali konferenci na streamu přes YouTube.

Zaujala také přednáška na aktuální téma, kterým je teplovod z JE Temelín do Českých Budějovic, již přednesla představitelka Chemoprojektu Dr. Lucie Židová.

Stejně tak upoutala přednáška „Tepelný napaječ Dukovany – Brno“ technického ředitele Tepláren Brno Ing. Martina Šroubka. Potěšující byla informace z úst technického ředitele SÚAS Group Dr. Čermáka o tom, jak se Sokolovská uhelná připravuje na možnost umístění malého modulárního reaktoru (SMR), který by měl v budoucnu nahradit uhelné energetické zdroje. Téma využití SMR pro zásobování teplem rozvinul ve své přednášce „Calogena – nízkouhlíkové řešení pro městské vytápění“ také Dr. Barták, prezident francouzského NucAdvisor, a podpořil tak hlavní téma konference „Jaderná energetika: cesta z energetické krize Evropy“.

K tomu, aby jaderné elektrárny byly spolehlivým zdrojem, je nezbytné, aby řízení doby jejich životnosti byla věnována patřičná pozornost. Tímto tématem se zabývala poslední odborná sekce konference. Kromě jiného zazněla řada zajímavých přednášek od kolegů z ÚJV Řež. Velký ohlas vzbudila přednáška Dr. Bartáka z NucAdvisoru s názvem „Koroze pod napětím – jevy praskání na francouzské jaderné flotile“. Způsob řešení tohoto problému vzrušoval v loňském roce Evropu, vzhledem k tomu, že řada francouzských jaderných elektráren byla kvůli tomu dlouho mimo provoz.

Studenti (nejen) soutěžili

Velmi potěšující byla velká účast v posterové soutěži studentských prací, která konferenci již tradičně provází. Letos se přihlásili se svými pracemi studenti z řady univerzit z celého světa. Studentka univerzity Univerzidad Nacional Mayor de San Marcos v Peru obdržela za svou práci zvláštní cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni. Práce studentů italských univerzit Politecnico di Torino a Sapienza University of Rome byly hodnoceny odbornou porotou velmi dobře a studenti se umístili v kategoriích magisterských i doktorských prací na prvních místech. Účast na konferenci umožnila zahraničním studentům podpora z projektu CENEN. Zajímavou práci poslala i studentka z National Technical University – Kharkiv Polytechnic Institute.

Tradičně nejvíce účastníků i mezi oceněnými bylo ale mezi studenty z českých vysokých škol.

Výstavní část letošních Jaderných dnů měla kromě tradičních exponátů také fotopoint, který poskytl ČEZ, a po dobu konference se mohli návštěvníci zúčastnit i virtuální návštěvy Temelína.

Avšak Jaderné dny nejsou jen konference. Po dobu pěti týdnů je provázela výstava a přednášky pro studenty středních škol. Ti si již tradičně mohli po vyslechnutí přednášky své vědomosti ověřit v následném testu a ti nejúspěšnější postoupili do druhého kola, kde soutěžili o tablet, který věnoval sponzor tématu týdne.

Zájem středních škol byl opravdu velký. Letos se zúčastnilo celkem přes 450 studentů středních škol v Plzeňském kraji.

Studenti FS/KKE vydávají jaderný týdeník. Ten je součástí Jaderných dnů, vychází celý rok a je k dispozici na jejich webu. V průběhu konání Jaderných dnů vycházel česky i anglicky a těšil se značnému zájmu návštěvníků výstavy.

Na závěr snad můžeme vyjádřit naději, že zájem studentů o Jaderné dny se v příštích letech projeví také ve zvýšeném zájmu o studium jaderných oborů na technických fakultách v ČR.

Zdroj: MM Průmyslové spektrum, originál zde