Všestranně výhodné řešení

18. 8. 2020

Maximalizace českého podílu na novém jaderném zdroji

Jako win – win označujeme takové řešení, které je výhodné pro všechny zúčastněné strany. Také v otázce budování nových jaderných kapacit v České republice takové řešení existuje. Je jím maximalizace podílu českého průmyslu na tomto dlouhodobém projektu. Pod dlouhodobostí si nepředstavuji jen několikaletý proces přípravy a budování nových bloků, ale také následný provoz, servis a modernizaci těchto kapacit po dobu desítek let jejich života.

František Krček

Historicky potvrzeno

Historie jaderné energetiky v Československu a v České republice je historií českého a slovenského jaderného průmyslu. V koncernu ŠKODA byla v roce 1956 založena skupina jaderných odborníků a rychle vyrostlo zázemí, na kterém firma ŠKODA JS stojí dodnes. Na zelené louce dokázali naši předchůdci během 14 let vytvořit domácí kapacity a vybudovat svou první elektrárnu A1 v Jaslovských Bohunicích. Také obě současné české jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, mohou klidně nést označení Made in Czechoslovakia, resp. Made in Czech Republic, Obě vycházely z tehdy sovětského designu, ale nejen absolutní většinu dodávek zařízení, ale také organizaci výstavby a koordinaci projektů zajišťovaly české a slovenské firmy.
Jak jsem již uvedl, stejně významný jako sama výstavba je také následný provoz, údržba a modernizace zdroje. Důležité je, aby provozovaný blok měl zajištěnou snadno časově dostupnou každodenní podporu dodavatelské sféry s cílem zajištění jeho bezpečného a ekonomického provozu. Je-li partnerem a dodavatelem provozovatele domácí firma, všechny tyto parametry jsou výrazně výhodnější. V Temelíně i v Dukovanech v posledních 35 letech prakticky všechny opravy, modernizace a akce vedoucí ke zvyšování bezpečnosti zajistily tuzemské firmy. ŠKODA JS provedla například kompletní obměnu systému kontroly a řízení na Dukovanech v podstatě za chodu elektrárny, což byl unikátní projekt. A těchto projektů bych mohl vyjmenovat desítky. Analogicky i pro nové bloky bude platit, že čím vyšší bude český podíl při výstavbě a následně i na jejich provozu a údržbě, tím výhodnější to pro investora bude z pohledu jejich ekonomiky a životnosti.

Současný stav – jsme v dobré kondici

České jaderné strojírenství si stále udržuje dobrou formu, vysokou kvalifikaci a dostatečné kapacity na to, aby se mohlo v širokém měřítku zapojit do projektu nového zdroje či nových zdrojů. Na příkladu společnosti ŠKODA JS lze toto tvrzení dostatečně doložit a totéž platí pro další české špičkové firmy v oboru.
S ohledem na to, že v tuzemsku nyní velký jaderný projekt zatím chybí, ŠKODA JS soustředila své kapacity na zahraniční trhy. Na nich dnes realizujeme skoro 70% našich výkonů. Výhodou je, že jsme v odvětví kontinuálně a tím se permanentně adaptujeme na nejnovější technické novinky, ale také na aktuální a aktualizované bezpečnostní a legislativní požadavky. Prací na zahraničních projektech získáváme praxi v řízení mezinárodních týmů a řešení složitých problémů v různých podmínkách. Dodávali jsme a dodáváme a podílíme se na projektech na Slovensku, na Ukrajině, v Maďarsku, ve Velké Británii, ve Francii, v Rakousku, v Belgii, v Litvě, ve Švédsku, v Kazachstánu, v Arménii, v Brazílii, v Číně a v dalších zemích. Výše uvedené platí např. i v projektu dostavby jaderné elektrárny Mochovce ve Slovenské republice. A není to jen ŠKODA JS, kdo na tomto projektu znovu prokázal své kvality. Stejně to platí pro další firmy s českým zázemím, které se budou oprávněně ucházet o podíl na výstavbě nového zdroje. Jsme tu, umíme to a jsme připraveni zúročit své zkušenosti získané na zahraničních projektech na české jaderné elektrárně. Na dostavbě Mochovců jsme opět potvrdili své dovednosti a získali nové poznatky, čímž jsme dokázali, že jsme kvalifikovaným partnerem pro komplexní dodávky velkých projektů.
ŠKODA JS má konkurenční výhodu v tom, že může potenciálního investora a provozovatele jaderného projektu doprovázet a podporovat ve všech etapách. Spojení inženýringových, výrobních a servisních kapacit nám umožňuje pracovat nejen v předprojektové a projektové fázi projektu, ale především na dodávkách zařízení, při výstavbě, na spouštění, při provozu, údržbě a modernizaci bloku.

ŠKODA JS se podílí nejen na budování jaderných elektráren, ale také na jejich údržbě a servisu.

Výhoda pro všechny

Reálný odhad je, že by se české firmy na dodávkách pro nový jaderný zdroj mohly podílet až 80 %. To by jim zajistilo perspektivu ve špičkovém technologickém oboru na řadu let dopředu, jako další reference by to podpořilo jejich pozici na mezinárodních trzích i přitažlivost pro ostatní hráče v širších kooperacích. Tyto firmy jsou stejně jako ŠKODA JS významnými zaměstnavateli ve svých regionech, přispívají k jejich ekonomice, podporují odborné školství a vysoce kvalifikovanou práci. Jsou odolné vůči konjunkturálním výkyvům ekonomiky, charakterizuje je stabilita a dlouhodobá perspektiva. Jejich dobrá prosperita se odrazí i na jejich příspěvku do státních financí.
Pro investora a budoucího provozovatele je maximalizace českého podílu stejně výhodná. Organicky naváže na stávající širokou spolupráci, zachová kontinuitu řízení dodavatelského řetězce, je vybaven komplexním přehledem o schopnostech a kapacitách českých firem. Ty na oplátku budou nabízet řešení na míru investora, protože mají dobrý přehled o jeho požadavcích a pravidlech.
Stát má na optimálním řešení projektu nového jaderného zdroje velký zájem z několika důvodů. Jedním z jeho prioritních strategických cílů je energetická soběstačnost a bezpečnost, dostatečná kapacita zdrojů z pohledu času, místa a dostupnosti. Sám nový jaderný zdroj výrazně přispěje k české energetické soběstačnosti, vysoký český podíl na jeho výstavbě a provozu tuto soběstačnost posílí. Minimalizuje závislost české energetiky na zahraničních dodavatelích v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Stát je majoritním akcionářem ČEZ a má zájem na jeho dobrých hospodářských výsledcích. Prosperita českých firem v jaderném oboru posílí diverzitu ekonomiky směrem k technologicky náročným odvětvím. Stát se bude výrazně podílet na financování nového zdroje a je v jeho zájmu, aby tyto náklady byly vynaloženy efektivně a s maximálním přínosem pro českou ekonomiku.
Je zřejmé, že maximální podíl českých firem na budování a provozu nového jaderného zdroje by mohl přinést tolik žádoucí win – win řešení tohoto úkolu. Současný zvolený model výstavby, organizace a financování pro to vytváří příznivé podmínky.

František Krček, generální ředitel ŠKODA JS a.s.