ŠKODA JS v roce 2018 – stabilně dobré výsledky

28. 6. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA: V roce 2018 potvrdila ŠKODA JS a.s. svou dobrou kondici a své klíčové postavení v sektoru, znovu prokázala svou stabilitu a dynamiku finanční i technologickou, a znovu byla zisková. Dle mezinárodních účetních standardů dosáhla společnost konsolidovaných tržeb v hodnotě přes 4,1 miliardy českých korun a zisku před zdaněním přes 235 miliónů korun.

Vladimír Poklop

Pokračovala exportní orientace společnosti. Na vývoz, který směřoval do 14 zemí, připadlo 68 % dosažených tržeb. Největší podíl měly dodávky na Slovensko, Ukrajinu a do Arménie. Pro budoucí stabilitu a rozvoj společnosti je podstatné, že byly podepsány nové zakázky na příští období v hodnotě téměř 4,1 miliardy korun.

„ŠKODA JS potvrdila svou pozici významné evropské společnosti v dodávkách pro jadernou energetiku. Pokračovala v probíhajících tuzemských i zahraničních projektech a současně aktivně zkoumala možnosti zapojení do příštích příležitostí v sektoru doma i v zahraničí a posílení spolupráce s hlavními významnými světovými partnery,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Vladimír Poklop. „V roce 2018 se znovu projevila výhoda toho, že si společnost uchovala svůj triangulární model, tedy spojení inženýringu, výroby a servisu. To umožňuje nabídnout komplexní služby a dodávky, garantovat kvalitu a nabídnout zákazníkovi tým, který pro něj pracuje ve všech fázích projektu a po celou dobu od prvotního záměru po ukončení jeho životnosti.“ Společnost trvale obnovuje zařízení a vybaveni, na pořízení, modernizaci a opravy investičního majetku v roce 2018 vynaložila 145 milionů českých korun. Počet zaměstnanců společnosti je stabilizován na 1100.

Inženýring

Nejvýznamněji se na tržbách společnosti v roce 2018 podílel více než 67 % Inženýring. Nadále byla v tomto segmentu hlavním projektem dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku, kde pokročily přípravy pro uvedení do provozu 3. bloku a dokončení montážních prací a zahájení zkoušek na 4. bloku. Úspěšně proběhly a probíhají projekty záměny systému řízení v maďarské JE Paks a projekty modernizace ukrajinských jaderných elektráren.

Stabilním segmentem je Servis s podílem téměř 19 % na tržbách společnosti. Na základě rámcové smlouvy s ČEZ, a. s., na údržbu logických celků Primární okruh pokračoval servis na JE Dukovany a JE Temelín, V rámci pravidelných odstávek provedla ŠKODA JS vedle standardních servisních a údržbových prací také významnější opravy. Například výměnu zpětné klapky nízkotlakého systému havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru třetího bloku JE Dukovany.

Segment Výroba měl v roce 2018 na tržbách společnosti podíl téměř 14 %. V příštích letech se bude jeho podíl navyšovat. Expedicí prvního kusu byla zakončena vývojová etapa plnění smlouvy na dodávky kontejnerů ŠKODA 1000/19 pro JE Temelín. Do roku jich 2035 jich ŠKODA JS vyrobí cekem 60. Probíhaly práce na přípravě výroby kontejnerů pro JE Dukovany. Pokračuje výroba řídicích a regulačních prvků pro reaktory typu VVER. Další impuls pro rozvoj této divize znamená v roce 2018 podepsaná smlouva s francouzskou společností FRAMATOME na výrobu a dodávku dvou sad vnitřních částí tlakové nádoby jaderného reaktoru EPR 1600 MW pro výstavbu jaderné elektrárny Hinkley Point C ve Velké Británii.

Kontejner

V roce 2018 ŠKODA JS opět prokázala, že si spolu s dalšími českými firmami v odvětví dodávek pro jadernou energetiku zachovává a rozvíjí své know how, svůj potenciál a připravenost se podílet na významných nových projektech v české energetice.

„V ČR byl připraven reálný harmonogram přípravy budování nových jaderných zdrojů, v němž bude rok 2019 velmi důležitý,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Vladimír Poklop. „Zajištění dostatečných kapacit výroby elektřiny je klíčovým faktorem energetické bezpečnosti. V horizontu dvaceti let budou postupně končit uhelné elektrárny, které se na výrobě elektřiny dnes podílejí více než z poloviny. Jediným bezemisním zdrojem, který může většinu tohoto výpadku reálně nahradit, jsou jaderné elektrárny. Jsme připraveni své zkušenosti a know how získané v zahraničí opět uplatnit doma. Kromě zajištění energetické bezpečnosti znamená budování nových zdrojů s významným českým podílem také stabilitu a zvýšení výkonnosti českých firem. Jedná se tedy o projekt, který přispěje ke stabilitě průmyslu a výrazně pozitivně ovlivní rozvoj regionů.“