Výměna separátorů v Temelíně - klíčový přínos ŠKODA JS

30. 6. 2020

V jaderné elektrárně Temelín probíhá v rámci modernizace složitý projekt, jehož cílem je výměna separátorů páry za novější a efektivnější zařízení.

ŠKODA JS a.s. do projektu vstupuje jako hlavní lokální partner výrobce zařízení Balcke-Duerr. Měla za úkol navrhnout celý průběh realizace projektu, jehož součástí byla definice vnitřních transportů a zdvihů, dále zmapování skutečného stavu technologie a vypracování projektové a montážní dokumentace. Dále zpracování transportních a manipulačních plánů s nadrozměrným zařízením v omezeném prostoru, usazení zařízení na finální pozici s přesností na milimetry a připojení na stávající technologii.

Ukládání separátoru na tzv. sloní nohy

Projektové a veškeré přípravné práce trvaly 18 měsíců. ŠKODA JS vytvořila 3D model, kompletní dokumentaci, projekt organizace výstavby až po technologické postupy. Aby byly co nejvíce eliminovány případné neočekávané situace při montáži v rámci odstávky bloku, uskutečnila se ve spolupráci s výrobcem kontrolní montáž trubkového svazku do vlastního tělesa separátoru. Projekt výměny separátorů obsahuje tuto náročnou operaci v odstávce na jednom bloku celkem čtyřikrát (jeden blok obsahuje 2 separátory, přičemž každý má 2 potrubní svazky).

Samotná realizace začala předodstávkovými pracemi, které spočívaly v předvýrobě potrubí, výrobě montážních a fixačních přípravků, a demontáži pracovní plošiny ve strojovně druhého bloku, čímž se uvolnil transportní koridor pro přesuny separátorů. Dalším kritickým uzlem bylo otočení 114tunového pláště separátoru, který je dlouhý 32,8 metru, vysoký 4,4 metry, z transportní do montážní polohy, které samo trvalo 7 hodin. V současné době probíhá   náročná operace zasouvání trubkových svazků do plášťů separátorů. Trubkové svazky byly dopraveny na JE Temelín z výrobního závodu koncem dubna. Každý svazek o hmotnosti 32 tun je dlouhý 14 m.  Po jejich zasunutí do tělesa separátoru bude provedeno připojování na stávající technologie, což bude znamenat napojení každého separátoru na přibližně šest desítek potrubí o průměru od 20 milimetrů do 2,2 metru.

V počátcích prací na jaderné elektrárně omezovala výkon přijatá opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19. Například omezení pohybu osob mezi Českou a Slovenskou republikou přineslo dodatečné komplikace, přesto se podařilo dle plánu včlenit do práce i kvalifikované kolegy ze slovenské divize ŠKODA JS. Svými odbornými zkušenostmi výrazným způsobem pomohli doposud úspěšnému průběhu realizačních činností.

„Pečlivá inženýrská práce se vyplatila, jelikož od chvíle, kdy si naši pracovníci přebrali separátory od přepravce v areálu jaderné elektrárny, přes úspěšný start prací se začátkem odstávky, až po nynější usazení nových separátorů na finální projektové pozice se nám podařilo všechny činnosti řídit, zkoordinovat a provést v požadované kvalitě a bez prodlení,“ uvedl generální ředitel ŠKODA JS František Krček. “Realizačnímu týmu se tak podařilo ideálně provázat inženýrskou přípravu s koordinací výkonných složek na stavbě.“

Transport separátoru

Harmonogram montážních činností ŠKODA JS tohoto projektu má 488 dílčích činností, které jsou zajišťovány a koordinovány v odstávkovém režimu elektrárny. Práce probíhají ve dvou 12hodinových směnách.  K transportům slouží tahací trailer o délce 50 m. Pro strojní úpravy potrubí přívodu syté páry o průměru přes 2 metry je využit unikátní přístroj, který je speciálně vyroben pro odříznutí a zúkosování hrdla těchto rozměrů. Vlastní realizaci během odstávky provádí téměř 90členný tým ŠKODA JS, složený z koordinátorů, techniků kontroly, svařovacího dozoru a 60 montážních pracovníků – zkušených potrubářů a svářečů. Vedle toho pracují pod vedením ŠKODA JS týmy lešenářů a izolatérů.

Po ukončení projektu výměny separátorů na druhém bloku JE Temelín bude následovat stejná operace na prvním bloku, také v průběhu jeho řádné plánované odstávky.

Jan Stolár, tiskový mluvčí ŠKODA JS a.s.  
jan.stolar@skoda-js.cz,  +420 605 221 093