Výpočty

Výpočty

Společnost ŠKODA JS dlouhodobě zajišťuje pro své zákazníky výpočtové analýzy, které jsou definovány dle aktuálních potřeb jaderných elektráren, plynoucích z bezpečnostních a servisních požadavků.

Zaměřujeme se nejen na výpočty komponent reaktoru, ale i ostatních provozních celků jaderných elektráren. Odpovědností odboru Výpočty je provádět komplexní, multioborové výpočtové analýzy. Abychom tohoto cíle úspěšně dosáhli, rozvíjíme výpočtové analýzy ve čtyřech hlavních oborech a to pevnostní výpočty včetně hodnocení životnosti komponent, termohydraulické výpočty, výpočty spojené s radiační bezpečností a v neposlední řadě výpočty spojené s reaktorovou fyzikou. A přesně takto jsou ve společnosti ŠKODA JS strukturována i jednotlivá výpočtová oddělení, která dokážou mezi sebou velice aktivně komunikovat a vytvářet tak multioborový, komplexní náhled na řešenou problematiku.

V současné době se odbor Výpočty podílí na zpracování licenční dokumentace pro potřeby zavádění nových typů jaderného paliva na českých jaderných elektrárnách, provozovaných společností ČEZ. Abychom dokázali postihnout problematiku multifyzikálních jevů, které je nutné v příslušných analýzách ohodnotit a určit, zda při provozu jaderných reaktorů s daným typem jaderného paliva se budeme pohybovat s bezpečnou rezervou v mezích provozních limitů a podmínek, je nutné aktivně vyvíjet sofistikované výpočetní nástroje. Tyto nástroje je nutné rovněž validovat na reálných experimentálních datech. A právě vývoj a udržování programových nástrojů, které jsou aktivně používány při výpočetních analýzách, jsou jednou z klíčových činností odboru Výpočty. Vyvinuté programové nástroje jsou průběžně validovány a prochází schvalovacím procesem u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Následně jsou používány pracovníky společnosti ŠKODA JS a jsou i dodávány k využití např. na JE Dukovany pro potřeby kolegům z útvarů, zodpovědných za palivový cyklus jaderné elektrárny. Díky detailní znalosti vnitřní stavby našich SW produktů a historického vývoje jsme schopni zavádět nové světové poznatky vědy a techniky do současné průmyslové praxe.

Výše uvedené není možné provádět bez kvalitních experimentálních dat nebo dat získaných z aktuálních provozů reaktorů instalovaných v ČR. V těchto činnostech tak odbor Výpočty velice intenzivně úspěšně spolupracuje s kolegy z divize Servis, kteří mají na starosti komplexní experimentální zařízení ŠKODA JS a diagnostiku, spojenou s experimentálním zařízením a s energetickými reaktory provozovatele ČEZ.

Odbor Výpočty nevyužívá pouze vlastní vyvinutý software, ale i komerční kódy, aby byl schopen zpracovat široké spektrum analýz a byl schopen reagovat na aktuální poptávku našich obchodních partnerů a zároveň, aby byla zajištěna stálá výpočetní podpora ostatním útvarům všech divizí společnosti ŠKODA JS a.s.

Významné milníky v novodobé historii našich činností

termohydraulické výpočty - rychlostní pole

1994-2014Licencování systému vnitroreaktorové kontroly SCORPIO s fyzikálním a termohydraulickým modulem společnosti ŠKODA

První zavedení systému SCORPIO na JE Bohunice

Zahájení spolupráce na optimalizaci palivových vsázek reaktorů VVER

výpočty - zatížení vnitřního koše kontejneru

1999-2014Zpracování podkladů pro revizi předprovozní bezpečnostní zprávu JE Temelín

Zavedení technické podpory JE Dukovany ve smyslu periodicky opakující se činností

Předprovozní bezpečnostní zpráva JE Dukovany pro typ paliva Gd první generace

výpočty - výstup programu COSMOS

1999-2014Modernizace systému SCORPIO na JE Dukovany a JE Bohunice

Zavedení rozvojových činností pod souhrnným názvem „Optimalizace palivového cyklu JE“

Zpracování podkladů pro předprovozní bezpečnostní zprávu JE Temelín při provozu na zvýšeném výkonu 104%

výpočty

1999-2014Zpracování radiologických následků při hypotetických haváriích JE Dukovany a Temelín

Zahájení spolupráce s JE Dukovany na periodicky se opakující akci „Operativní podpora při projektování palivových vsázek“

Zahájení spolupráce s JE Temelín na periodicky se opakující akci „Provozní podpora JE Temelín“

výpočty

2012-2016Uzavření rámcové vývojové spolupráce s JE Dukovany nazvané „Efektivní řízení střední části palivového cyklu jaderné elektrárny Dukovany“

výpočty

2014-2017Uzavření rámcové vývojové spolupráce s ČEZ nazvané „Rozvoj palivového cyklu a zajištění provozních potřeb reaktorů ČEZ“

výpočty

2015-2018Zajištění podpory pří procesu sestavení předprovozní bezpečnostní zprávy pro palivo TVSA-T mod.2

hist_8

2015-2019Zpracování výpočtové dokumentace pro potřeby licencování OS ŠKODA 1000/19, ŠKODA 1000/19M a OS ŠKODA 440/84