Materiálové laboratoře

Materiálové laboratoře jsou akreditovanou zkušební laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ZL 1411.3). Zajišťují zkoušky mechanických vlastností a metalografické zkoušky kovových materiálů, zkoušky odolnosti proti mezikrystalové korozi korozivzdorných ocelí a nedestruktivní stanovení podílu feritické fáze v austenitických svarových kovech a duplexních ocelích v rozsahu přílohy Osvědčení na akreditaci.

Máme bohaté zkušenosti se zkouškami při vyhodnocování kontrolních svarových spojů, ať už výrobních nebo kvalifikačních pro zkoušky svářečů i pro kvalifikaci svařovacích postupů.

Provádíme zkoušky v rámci ověřování kvality hutních materiálů.

Kromě akreditovaných zkoušek provádíme též technologické zkoušky trubek (smáčknutím, rozšiřováním), tepelné zpracování, např. zušlechťování a žíhání drobných polotovarů a dílů, vakuové žíhání.

 

Kontakt:

Ing. Martina Dvořáková

Vedoucí Materiálových laboratoří

Mob. +420 607 129 614

E-mail: martina.dvorakova@skoda-js.cz

 

Zkušební laboratoř defektoskopie

Zkušební laboratoř defektoskopie je akreditovanou zkušební laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ZL 1411.2).

Akreditovanými metodami zkoušení jsou:

  • Zkouška ultrazvukem
  • Zkouška prozařováním
  • Zkouška kapilární metodou
  • Zkouška magnetickou metodou práškovou

Předmětem zkoušení jsou svary a základní materiál (výkovky, plechy, odlitky) v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci.

V rámci zkoušení ultrazvukem provádíme i zkoušky pokročilými ultrazvukovými technikami Phased Array a TOFD. V rámci zkoušky prozařováním provádíme také metodu digitální radiografie, a to pomocí rentgenových lamp o napětí 220 ÷ 450 kV nebo Betatronem v případě požadavku na prozařování tlouštěk větších než 100 mm.

Personál laboratoře je kvalifikovaný dle ČSN EN ISO 9712, zkoušky v každé metodě garantuje pracovník s úrovní Level III.

Formulář pro podání stížnosti

Kontakt:

Ing. Lukáš Fait

Vedoucí Zkušební laboratoře defektoskopie

Mob. +420 605 221 628

E-mail: lukas.fait@skoda-js.cz

 

 

Zkušební laboratoř Provozní kontroly jaderných reaktorů

Zkušební laboratoř Provozní kontroly jaderných reaktorů (ZLPK) je akreditovanou zkušební laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ZL 1411).

V této zkušební laboratoři se zabýváme nedestruktivním zkoušením komponent jaderných elektráren a měřením účinnosti vzduchotechnických aerosolových filtrů. Akreditované činnosti uvedené v Osvědčení o akreditaci se týkají zkoušení vířivými proudy (ET), ultrazvukovým zkoušení (UT) a vizuální kontrolou (VT) vnitřního povrchu nádoby jaderných reaktorů typu VVER 440 a měření vzduchotechnických aerosolových filtrů.

Pomocí manipulátorů SKIN nebo MKS nedestruktivními metodami kontrolujeme svarové spoje a návary tlakové nádoby reaktoru. Ultrazvukovými technikami PE (odrazová) a TOFD (difrakční) vyhledáváme přítomnost objemových necelistvostí. Vířivými proudy zjišťujeme povrchové necelistvosti a vady. Nepřímou vizuální kontrolou, pomocí televizních kamer, pak zjišťujeme celkový stav všech povrchů a případná další poškození či přítomnost cizích předmětů.

Naši pracovníci ZLPK mají dlouholeté zkušenosti s prováděním uvedených zkoušení u nás i v zahraničí, kde se vyskytují provozované bloky jaderných elektráren typu VVER 440. Tato zkoušení se prováděla například také v Maďarsku či v Arménii.

Měření účinnosti vzduchotechnických aerosolových filtrů provádíme na jaderné elektrárně Temelín metodou měření frakční odlučivosti pro velikost částic aerosolu od 0,4 mm pomocí laserových analyzátorů velikosti částic. Jako zkušební aerosol používáme aerosol DEHS (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat).

Kromě akreditovaných činností se pracovníci ZLPK zabývají dalšími, prozatím neakreditovanými, zkušebními činnostmi na jaderných elektrárnách, jako je například kontrola svarových spojů smyček primárních okruhů, teplosměnných trubek parogenerátorů, nebo kontrola různých typů svorníků, a to různou kombinací metod ET (zkoušení vířivými proudy), UT (ultrazvukové zkoušení), VT (vizuální kontrola), PT (kapilární zkoušení) a MT (zkoušení magnetické).

Personál laboratoře je kvalifikovaný dle ČSN EN ISO 9712, zkoušky v každé metodě garantuje pracovník s úrovní Level III.

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Stainer

Vedoucí Zkušební laboratoře Provozní kontroly jaderných reaktorů

Mob. +420 734 769 391

E-mail: Lukas.Stainer@skoda-js.cz