Projekce

Projekce

Prostorová koordinace na JE Mochovce, Bohunice, Dukovany a Temelín

Práce s 3D skenerem

Na začátku roku 2018 jsme zahájili tvorbu 3D modelu skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce. Výsledkem je dokumentace pro cca 2800 potrubních tras a pomocných ocelových konstrukcí. Jako podklad pro tuto činnost posloužilo cca 140 skenů technologie hlavního výrobního bloku. Souběžně jsme zpracovali 3D model potrubí systému pára-voda (od parogenerátoru po hermetickou průchodku) na 1., 2. a 4. bloku JE Dukovany. Tento model byl zpracován ze skenů provedených v objektech hlavního výrobního bloku.

Od roku 2019 na JE Mochovce nadále úspěšně pokračují činnosti spojené s dokončováním projektu dostavby 4. bloku elektrárny. V období 2019-2021 byla vyhotovena dokumentace skutečného provedení pro cca 1600 potrubních tras a pomocných ocelových konstrukcí.

Prostorové koordinace za pomoci nástrojů E3D a laserového skenování je stále ve větší míře využíváno pro kontrolu skutečného stavu po montáži, před odevzdáním projektů jednotlivých zařízení ke stavebním zkouškám a k ověření a tvorbě finální dokumentace skutečného stavu. Mimo jiné také k ověřování původní dokumentace starých zařízení, dodaných během původní výstavby JE Mochovce 34 (ověření skutečných rozměrů zařízení s původní dokumentací). Jako podklad pro veškeré tyto činnosti posloužila data z dalších cca 400 provedených skenování s nespočtem jednotlivých stanovišť.

Pro jadernou elektrárnu Temelín byl v r. 2022 realizován projekt „F972 – TQ, TX – transporty nepřístupných motorů 6kV“. Jednalo se o náročný projekt, který si dával za cíl určit transportní trasy, kudy by mohly být aktuálně nepřístupné velké motory (celkem 24 motorů o hmotnostech 3-5 tun) systémů havarijního napájení TX a TQ transportovány v případě potřeby ven z hlavního výrobního bloku vč. nalezení všech kolizí na transportních trasách. Finálním výstupem byly technické zprávy popisující transport každého z motorů zvlášť.

Prvním krokem po vytyčení transportních tras bylo naskenování všech dotčených prostor (30 provedených skenování, s celkovým počtem 581 stanovišť skeneru). Následovalo zpřesňování E3D modelu JE Temelín dodaného objednatelem v rozsahu vytyčených transportních tras. Tato data se nakonec sešla v oddělení virtuální reality, kde byla zpracována animace jednotlivých transportů a  byla definována kolizní technologie. Teprve na základě těchto zjištění mohly být zpracovány výsledné technické zprávy.

Od roku 2023 intenzivně probíhá digitalizace projektování na JE Temelín a Dukovany. Pro všechny pracovníky strojní projekce byl získán přístup do systémů a projektových nástrojů společnosti ČEZ. Skupina je tak přímo zapojena do zkušebního provozu a testování nástrojů firmy ČEZ pro digitální předávání dokumentace, projektových dat nebo výměnu projektových podkladů. ŠKODA JS má díky této příležitosti možnost se účastnit tvorby a ladění těchto systémů.

Daří se získávat zakázky v rámci servisních a repasních činností na českých jaderných blocích, kde je možno zúročit předchozí zkušenosti se záznamem a ověřováním skutečného stavu. Pro projektování jsou používány moderní technologie (3D skenování, různé druhy SW související s digitalizací nebo zpracováním dat, 3D modelováním).

Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách

Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting)

Tento projekt včetně projekčních prací, dodávek, montáže a spuštění realizuje ŠKODA JS ve spolupráci se společností Framatome a dalšími lokálními firmami pro 11 jaderných bloků typu VVER-1000 na Ukrajině. V roce 2018 proběhla projekční fáze projektu. Kompletní dokumentace byla zpracována dle norem GOST a PNAEG. Venting je pasivní systém, který v případě nárůstu tlaku v kontejnmentu upustí přes systém filtrace paroplynnou směs do okolního ovzduší. Systém filtrace je dvoustupňový a probíhá v nádobě o průměru 3,4 a výšce 5 m. Z důvodu vysoké návrhové teploty 295 °C a požadované seismické odolnosti byl pro nádobu určen materiál 08Ch18N10T o tloušťce od 22 do 24 mm. Montáž nádrže, skládající se z 34 dílů, proběhla na místě instalace, protože jediná možná transportní trasa disponuje světlostí o rozměrech pouhých 60 x 160 cm.Samotný proces filtrace je realizován v nádobě a požadovaná filtrační schopnost systému je 99,999 %. Systém plní i funkci odvodu tepla z kontejnmentu, ke kterému dochází v nádobě kondenzací páry. ŠKODA JS vykonávala supervizi montáže systémů a přímo řídila montážní a svařovací práce hlavní tlakové nádoby každého systému.  Projekt byl zdárně dokončen.

Obalový soubor na netěsné použité palivo pro JE Temelín

Jsme připraveni nabídnout našim zákazníkům obalový soubor (OS) na netěsné vyhořelé palivo. Jeho hlavním znakem je, že umožňuje pojmout nejen samostatné palivové proutky (vyjmuté z palivových souborů), tak především celé palivové soubory, u kterých byla zjištěna netěsnost některého z palivových proutků, bez nutnosti jejich vyjímání.

Vývoj obalového souboru jsme založili na modifikaci stávajícího provedení OS vlastního designu ŠKODA 1000/19M pro vyhořelé palivo typu VVER-1000. Vzhledem k rizikům spojeným s netěsným palivem jsme v projekční a konstrukční fázi vývoje věnovali největší pozornost bezpečnému postupu odbavení, zejména vysoušení OS na jaderné elektrárně. Za tím účelem jsme kromě výpočtů a analýz provedli řadu ověřovacích experimentů. Výsledkem spolupráce s odbornými subjekty – ÚJV Řež, VŠCHT Praha, TĚSNOST Plzeň a dalšími – je obalový soubor ŠKODA 1000/19N. Pro tento OS naše společnost v současnosti zahajuje proces typového schvalování (licencování).

Hlubinné ukládání – konec palivového cyklu

ŠKODA JS úspěšně dokončila projekt Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva. Cílem bylo kompletně navrhnout úložný obalový soubor pro hlubinné ukládání použitého jaderného paliva z reaktorů VVER 440 a dodat pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vzorek tohoto úložného obalového souboru. Tento vzorek ÚOS (Úložný obalový soubor) pro palivo z VVER 440 je aktuálně vystaven v prostorách Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V současné době je ŠKODA JS zapojena do expertní skupiny, která řeší další vývoj hlubinného úložiště.

Věda a výzkum

Parovodíkový autokláv pro Centrum výzkumu Řež

Velmi intenzivně jsme se zabývali technologií reaktorů IV. generace na bázi roztavených solí a helia v rámci dotačních projektů. Vyvinuli jsme také parovodíkový autokláv pro Centrum výzkumu Řež. Nový systém umožňuje testovat změny vlastností materiálů v prostředí přehřáté vodní páry s příměsí vodíku, parovodíkové směsi. Jedním ze zkoumaných vlivů je například tzv. vodíková křehkost.

V rámci interního rozvoje společnosti ŠKODA JS sepodílíme rozvoji vlastního experimentálního programu zaměřeného na hydraulické testy palivových souborů. Ve spolupráci s divizí Servis JE jsme řešili modernizaci experimentálních stendů k provedení rozsáhlých měření nových typů palivových souborů  pro technologii VVER-1000 a VVER-440.. Tyto experimentální činnosti byly prováděny v rámci tvorby licenční dokumentace a celkového licenčního řízení zavádění nových typů paliva na ETE a EDU.  Dále jsme se věnovali projektu celkové modernizace experimentálního stendu na měření kritických tepelných toků. Jedná se o unikátní zařízení pro komplexní studium kritických tepelných toků na svazku vytápěných proutků pro tlakovodní reaktory. V současnosti je již zařízení úspěšně uvedeno do provozu. Z provedených měření je zřejmé, že splňuje nejnovější požadavky na měření kritických tepelných toků pro většinu světových výrobců palivových souborů pro tlakovodní reaktory.

Aktuálním projektem je podpora vodních smyček. Zkušenosti s komplexní modernizací vlastního experimentální zařízení nyní lze využít a zaměřit se například na novou tlakovodní smyčku s experimentálním kanálem, umístěným v nádobě výzkumného reaktoru LVR-15 v Centru výzkumu Řež.

Historie naší spolupráce

3D Skener

2018tvorba 3D modelu skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce

2019zpracovali jsme 3D model potrubí systému pára-voda (od parogenerátoru po hermetickou průchodku) na 1., 2. a 4. bloku JE Dukovany

Vzorek kontejneru pro hlubinné úložiště

2021projekční práce na vývoji nového obalového souboru na netěsné použité palivo VVER 1000

2022intenzivně probíhá digitalizace projektování na JE Temelín a Dukovany

historie_3

2023realizační fáze projektu “Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách”

Zajímavá čísla

2800 naskenovaných potrubních tras a pomocných ocelových konstrukcí na 4. bloku JE Mochovce

140 scanů pro tvorbu 3D modelů skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce
99,999 procentní požadovaná filtrační schopnost systému na havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách
1vyroben první vzorek úložného obalového souboru pro hlubinné ukládání použitého jaderného paliva z reaktorů VVER 440