Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

ŠKODA JS poskytuje provozovaným jaderným elektrárnám široký rozsah služeb pro jejich spolehlivý provoz. Zákazníkovi nabízíme komplexní řešení pro vysoce efektivní provoz jaderných bloků po celou dobu jejich životnosti, unikátní know-how a rozsáhlé zkušenosti s výrobou komponent a pokročilých technologií bloků typu VVER, a operativní servis v oblasti údržby a modernizace jaderných elektráren.

Servis parogenerátorů na JE Temelín

Významným obchodním případem je komplexní údržba zařízení primárního okruhu a hospodářství paliva (tzv. logického celku Reaktorovna) pro všechny české bloky, tzn. čtyři bloky VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany a dva bloky VVER-1000 jaderné elektrárny Temelín. ŠKODA JS zajišťuje servis a údržbu zařízení na základě rámcových smluv již od roku 2008. Aktuálně je kontrakt podepsán až do roku 2030.

Na JE Temelín každoročně provádíme jak výkony standardního rozsahu v rámci plánovaných odstávek, tak i řadu neplánovaných činností. V uplynulých letech jsme kromě standardní demontáže a zpětné montáže reaktoru pro výměnu paliva vyjmuli a zlikvidovali desítky čidel v kanálech měření neutronového toku pomocí speciálního zařízení KNIŽ, přetěsnili vybraná pouzdra pohonů regulačních orgánů a spolupracovali při použití stendu inspekcí palivových souborů v rámci kontrol vybraných ozářených palivových souborů vyjmutých z reaktoru. Kromě činností na reaktoru jsme provedli revizi parogenerátorů včetně kontrol teplosměnných trubek a technicky složitých rekonstrukcí nátrubků N23 (chemická diagnostika uvnitř parogenerátoru s prostupem instrumentace přes plášť parogenerátoru), řadu oprav svarových spojů a technologických napojení, revizi hydroakumulátorů a výměníku havarijního dochlazování, dále revize a opravy celé řady armatur, včetně rychločinných armatur, které v případě potřeby dokáží během několika sekund bezpečně izolovat kontejnment (zabránit úniku radioaktivních látek z kontejnmentu). V rámci pravidelné odstávky bloku jsme provedli unikátní rekonstrukci nádrže systémového hašení postupným svařováním plátů nové nádrže.

Servis na JE Temelín

Na JE Dukovany jsme již mj. opravili vadu na rozváděcím kole a tlakovém víku hlavních cirkulačních čerpadel, namontovali sekundární tepelné bariéry na hlavních cirkulačních čerpadlech, vyměnili tělesa hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu, vyčistili dno tlakové nádoby reaktoru, vyčistili tlumiče pádu ve dně nosného pláště reaktoru jednoúčelovým zařízením vyvinutým ve ŠKODA JS.

Podle stanoveného plánu byla provedena oprava heterogenních svarových spojů rozvodu napájecí vody, která je velmi komplikovaná vzhledem k prostorovému uspořádání a radiační zátěži. Od roku 2022 je oprava rozváděcích kol hlavních cirkulačních čerpadel prováděna za pomoci robotizovaného pracoviště. Ve spolupráci s firmou Framatome byl zvládnut unikátní projekt čištění sekundární strany parogenerátoru.  V tomto unikátním projektu pokračujeme i na ostatních parogenerátorech. Příkladem jiného náročného projektu byla výměna ochranné trubky nátrubku HRK na víku reaktoru prvního dukovanského bloku. Jakožto silný partner jsme začali zajišťovat vlastními silami kontroly systému RRCS na pohonech, které do té doby byly zajišťovány výhradně subdodavatelsky. Pod taktovkou ŠKODA JS realizujeme další významné technické a investiční akce menšího i většího rozsahu.

Roli stabilního a spolehlivého partnera pro provozovatele obou českých jaderných elektráren společnost ČEZpotvrzujeme při řadě složitých a náročných oprav, a to i v rámci zařízení a technologických celků ležících mimo primární okruh. Těsná a funkční spolupráce mezi klíčovými segmenty firmy, Inženýring – Výroba – Servis, je stále základem řešení řady složitých a náročných oprav a rekonstrukcí, které provoz i odstávky jaderné elektrárny sebou přináší. Tyto tři základní pilíře společnosti, využití dlouholetých zkušeností a unikátního know-howjsou zárukou, že společnost ŠKODA JS dokáže i v příštích letech čelit těm nejnáročnějším technickým výzvám nejen v jaderných elektrárnách, ale i v dalších odvětvích celého jaderného průmyslu.

Historie naší spolupráce

JE Dukovany - reaktorový sál

2008uzavření rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín - reaktorový sál

2016uzavření druhé rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín

2030do tohoto roku je zatím platná současná rámcová smlouva na údržbu logických celků Reaktorovna