Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

ŠKODA JS a.s. poskytuje provozovaným jaderným elektrárnám široký rozsah služeb pro jejich spolehlivý provoz. Zákazníkovi nabízíme komplexní pokročilá řešení pro vysoce efektivní provoz jaderných bloků po celou dobu jejich životnosti, unikátní know-how a rozsáhlé zkušenosti s výrobou komponent a pokročilých technologií bloků typu VVER, a operativní servis v oblasti údržby a modernizace jaderných elektráren.

Servis parogenerátorů na JE Temelín

Významným obchodním případem je komplexní údržba zařízení primárního okruhu (tzv. logického celku Reaktorovna) pro všechny české bloky, tzn. čtyři bloky VVER-440 Jaderné elektrárny Dukovany a dva bloky VVER-1000 Jaderné elektrárny Temelín. ŠKODA JS zajišťuje servis a údržbu zařízení primárního okruhu všech bloků na základě rámcových smluv již od roku 2008. Aktuálně je kontrakt podepsán až do roku 2030.

Na JE Temelín každoročně provádíme jak výkony standardního rozsahu v rámci plánovaných odstávek, tak i řadu neplánovaných činností. V roce 2022 jsme kromě standardní demontáže a zpětné montáže reaktoru pro výměnu paliva vyjmuli a zlikvidovali přes 30 ks čidel v kanálech měření neutronového toku zařízením ŠKODA JS – KNIŽ, přetěsnili vybraná pouzdra pohonů regulačních orgánů a spolupracovali při použití stendu inspekcí palivových souborů v rámci kontrol vybraných ozářených palivových souborů vyjmutých z reaktoru (projektovaný, vyrobený a odzkoušený ve ŠKODA JS ve spolupráci s ČEZ). Kromě činností na reaktoru jsme provedli  revizi dvou parogenerátorů včetně kontrol teplosměnných trubek a technicky složitých rekonstrukcí nátrubků N23 (chemická diagnostika uvnitř parogenerátoru s prostupem instrumentace přes plášť parogenerátoru), řadu oprav svarových spojů a technologických napojení, revizi hydroakumulátorů a výměníku havarijního dochlazování, dále revize a opravy celé řady armatur, včetně rychločinných armatur, které v případě potřeby dokáží během několika sekund bezpečně izolovat kontejnment (zabránit úniku radioaktivních látek z kontejnmentu). V roce 2022 jsme provedli, v rámci odstávky bloku, unikátní rekonstrukci nádrže systémového hašení (celkový objem nádrže požární vody je 78 m3), a to na místě, přímo v technologii postupným svařováním plátů nové nádrže včetně předepsaných kontrol a zkoušek.

Servis na JE Temelín

Na JE Dukovany jsme v roce 2018 například opravili vadu na rozváděcím kole a tlakovém víku hlavních cirkulačních čerpadel, namontovali sekundární tepelné bariéry na hlavních cirkulačních čerpadlech, vyměnili tělesa hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu, vyčistili dno tlakové nádoby reaktoru, vyčistili tlumiče pádu ve dně nosného pláště reaktoru jednoúčelovým zařízením vyvinutým ve ŠKODA JS a řadu dalších.

Na JE Dukovany jsme zvládli zabezpečit opravu reaktoru po jeho přelití v roce 2020 včetně zajištění expertních posudků, přípravu a výrobu přípravků pro kontroly přírubových spojů HRK. Dále se nám dařit plán oprav heterogenních svarových spojů rozvodu napájecí vody, která je velmi komplikovaná vzhledem k prostorovému uspořádání a radiační zátěže. Od roku 2022 jsme započali opravu rozváděcích kol hlavních cirkulačních čerpadel za pomocí robotizovaného pracoviště. V roce 2021 jsme zvládli za pomocí firmy Framatome unikátní projekt ve kterém jsme čistili sekundární stranu PG26. Po vyhodnocení zákazníkem budeme v tomto unikátním projektu pokračovat i na ostatních parogenerátorech. Nyní se připravujeme na další velmi náročná projekt a to na výměnu „košilky“ nátrubku HRK na rektoru prvního dukovanského bloku. Jakož to silný partner jsme do roku 2022 začali zajišťovat vlastními silami i kontroly na pohonech RRCS, které až doposud byly zajišťovány výhradně subdodavatelsky. Pod taktovkou Škoda JS realizujeme další ne méně významné technické a investiční akce menšího i většího rozsahu.

Roli stabilního a spolehlivého partnera pro provozovatele obou českých jaderných elektráren (ČEZ, a. s.) jsme potvrdili při řadě složitých a náročných oprav, a to i v rámci zařízení a technologických celků ležících mimo primární okruh. Těsná a funkční spolupráce mezi klíčovými segmenty firmy, Inženýring – Výroba – Servis, byla i v roce 2022 základem pro řešení řady složitých a náročných oprav a rekonstrukcí, které provozní život i odstávky jaderné elektrárny s sebou přináší. Spolupráce těchto tří základních pilířů společnosti a využití dlouholetých zkušeností, unikátního know-how a podpory dalších odborných útvarů je zárukou, že společnost ŠKODA JS dokáže i v příštích letech čelit těm nejnáročnějším technickým výzvám nejen v jaderných elektrárnách, ale i v dalších odvětvích celého jaderného průmyslu.

Historie naší spolupráce

JE Dukovany - reaktorový sál

2008podpis rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín - reaktorový sál

2016podpis druhé rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín

2030do tohoto roku je zatím platná současná rámcová smlouva na údržbu logických celků